PROVOZNÍ ŘÁD
308 – Psí Hotel PetCenter CZ  – dále PH

Do Čertous 7, Praha – Horní Počernice
Psí Hotel je provozován společností PetCenter CZ, s.r.o., IČO: 44797273

Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu dočasného penzionování psů v PH.

1600-DSC_1671

Část I. Všeobecné informace

1.         Účel zařízení

1.1       Poskytuje majitelům psů možnost dočasného penzionování psů.

1.2       Plní služby pro psy s možností standardní péče.

1.3       Zajišťuje protokolární převzetí a evidenci penzionovaných zvířat umístěných do PH, vede příslušnou dokumentaci těchto zvířat.

1.4       Dočasně penzionovat je možné pouze psy, pro jiná zvířata není zařízení uzpůsobené.

1.5       Neslouží k trvalému umístění zvířat.

1.6       Slouží k umístění malých a středních velikostí plemen

2.         Závaznost provozního řádu

2.1       Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do PH.

2.2       Provozní řád je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách PH.

2.3       Zaměstnanci PH a majitelé psů jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení.

2.4       Za dodržování provozního řádu jsou odpovědni zaměstnanci PH.

3.         Organizace provozu

3.1       Provozní doba: nepřetržitá

4.         Ekologická, hygienická a veterinární opatření

4.1       V PH je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, vyhlášku č. 286/1999 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a veterinárních podmínkách, v platném znění a další příslušné právní normy.

4.2       Provoz PH je zabezpečován tak, aby nedocházelo k narušení zdravého stavu ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.

4.3       Ochrana zdraví pracovníků je zajišťována pravidelně, jejich proškolováním o BOZP a PO.  Jsou seznámeni s používáním pracovních pomůcek. Při provádění sanitačních prací s desinfekčními prostředky používají ochranný pracovní oděv.

4.4       V případě havárie jsou v prostorách areálu označeny únikové cesty.

4.5       Za dodržování předpisů BOZP, PO a hygienických předpisů zodpovídá a kontroluje je vedoucí střediska

5.         Hygiena

5.1       Zvířata jsou při příjmu umísťována do vyčištěných a vydezinfikovaných místností

5.2       Denně je prováděna očista samostatných místností a společných prostor

5.3       Jeden den v týdnu je vyhrazen pro důkladnou očistu a dezinfekci všech ubikací dalších provozních prostor sloužících k zabezpečení péče o zvířata

5.4       Zdravotní stav zvířat je sledován průběžně. V případě zdravotních problémů zvířat konzultuje personál stav zvířete se smluvním veterinárním lékařem. Urgentní zdravotní problémy zvířat se řeší okamžitou návštěvou veterinárního lékaře.

img_1799

Část II. Podrobné podmínky provozu

6.          Příjem psů k dočasnému penzionování

6.1       K dočasnému penzionování mohou být přijata pouze zvířata prokazatelně zdravá, opatřená obojkem. Za nemoci neprokázané při předání psa nenese poskytovatel služby zodpovědnost.

6.2       Majitel doloží očkovací průkaz nebo pet pass s platnou vakcinací (vzteklina, parvoviróza, psinka, hepatitida, laryngotracheitida, parainfluenza, leptospiróza). Tyto veterinární úkony nesmí být starší než tři roky a vakcinace musí být platná nejméně 21 dní před umístěním zvířete.

6.3       Majitel psa souhlasí, že v případě zdravotních problémů psa bude pes ošetřen smluvním veterinárním lékařem. O zdravotních problémech bude majitel (nebo osoba oprávněná) telefonicky informován. Úhradu ošetření hradí majitel psa.

6.4       PH si vyhrazuje právo nepřijmout psa do péče.

7.         Hygiena chovu psů

7.1       Přijatý pes je umístěn k dočasnému penzionování do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce.

7.2       Mechanická očista kotců je prováděna denně.

7.3       Jeden den v měsíci je vyhrazen pro důkladnou mechanickou očistu a dezinfekci všech samostatných místností a všech provozních prostor PH sloužících k zabezpečení péče o psy. Používaným desinfekčním prostředkem je Dezisan a Savo.

7.4       Zdravotní stav psů je sledován průběžně. K dispozici je lékárnička s povinnými prostředky pro podání první pomoci.

7.5       Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí PH.

7.6       Frekvence venčení je minimálně 3xdenně po dobu minimálně 40 minut mimo uzavřené prostory PH

7.7       V případě ubytování psů v patře PH budou psi do patra vyneseni zaměstnancem PH.

8.         Protinákazová opatření

8.1       Nově přijaté zvíře se umisťuje, jedině je-li zdravé a vakcinované proti psím onemocněním v souladu s Bodem 6.1. a 6.2

8.2       Očista pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně. Nářadí a nástroje jsou barevně odlišeny a jsou používány pouze pro úklid psům umístěným k dočasnému penzionování.

8.3       Každá individuální místnost je po vydání zvířete majiteli ihned vyčištěna a vydezinfikována. O vhodné desinfekci a koncentraci rozhoduje smluvní veterinární lékař.

8.4       Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě doporučení veterinárního lékaře.

9.         Přípravna krmiva a sklad krmiva

9.1       V provozní budově byla vyhrazena a upravena samostatná uzamykatelná místnost pro provozní účely, tj. přípravu krmiva, mytí misek a jejich uskladnění.

9.2       Krmivo se zde skladuje ve skladu krmiva. Místnost je zabezpečena proti pronikání hmyzu a hlodavců.

9.3       Úklid se provádí denně mechanickým odstraněním zbytků nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah, včetně provozní desinfekce.

10.       Příprava krmiva a krmení

10.1               Krmná dávka musí odpovídat velikosti a stáří psa.

10.2               Čerstvá pitná voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby a je trvale psům přístupná.

10.3               Nádobí na krmivo a vodu musí být před použitím řádně očištěno. Misky jsou denně dezinfikovány.

11.       Likvidace odpadu

11.1               Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištěni pracovních nástrojů jsou ukládány do speciálních nádob na určeném místě a v potřebném intervalu jsou svozovou firmou odváženy k likvidaci.

12.       Sanitační řád

12.1               Úklid všech prostor je prováděn pravidelný za použití běžných čistících a dezinfekčních prostředků

Část III. Vnější vztahy PH

13.       Vstup do prostoru PH

13.1               Do prostor PH pro psy mohou vstupovat

13.1.1                   zaměstnanci PH, nadřízení zaměstnanci a smluvní veterinární lékař

13.1.2                   kontrolní orgány dle zvláštních předpisů v doprovodu pověřeného zaměstnance

13.1.3                   vstup veřejnosti do vnitřních prostor PH není povolen

13.2               Provozní doba pro příjem a předání psů je nepřetržitá

14.       Styk s občany – předávání zvířat

14.1               Příjem psů od majitelů a vydání psů majitelům provádí pracovník PH. Ten je oprávněn požadovat od majitelů psů platný osobní doklad k ověření totožnosti majitele (občanský průkaz, pas).

14.2               Vyzvednout psa může i osoba, kterou majitel zvířete k tomuto oprávní.

14.3               Společně se psem bude majitelům psa předán i očkovací průkaz nebo pet pass. Pokud zaměstnanci PH nebudou mít vlastnictví zvířete za hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání psa odmítnout.

14.4               Majitel psa je povinen provozovateli uhradit předem sjednanou cenu za pobyt podle ceníku a to před přijetím psa do PH

14.5               Psi nesmí být předáváni dětem, mladistvým, osobám pod vlivem alkoholu a drog.

14.6               Pokud si majitel psa nepřevezme ve smluvně stanoveném termínu, platí stanovené podmínky automaticky na celé období penzionování psa.

15.       Dokumentace

15.1               Základní dokumentaci k dočasnému penzionování psů tvoří zejména:

–           Přijímací protokol

–           Protokol o předání psa majiteli

–           Provozní kniha penzionovaných psů

15.2               Přijímací protokol obsahuje následující údaje:

–           Datum a čas přijetí psa

–           Datum posledního očkování z očkovacího průkazu

–           Stručný popis psa

–           dobu penzionování psa v PH

–           Číslo přiděleného pokoje

–           Číslo zákaznické karty PetCenter

–           Jméno zaměstnance PH, který psa přijal

15.3               Smlouva o dočasném penzionování psa obsahuje níže uvedené údaje:

–           zápis o kontrole platnosti vakcinace v očkovacím průkazu

–           zápis o výběru granulovaného krmiva

–           zápis návyků psa důležitých pro bezproblémový pobyt (povaha, alergie, snášenlivost)

–           uvedení údajů osoby oprávněné jednat při indispozici majitele psa – druhý kontakt

15.4               Protokol o předání psa majiteli obsahuje tyto údaje:

–           datum a čas předání psa

–           potvrzení o předání očkovacího průkazu

15.5               Provozní kniha penzionovaných psů obsahuje tyto údaje:

–           Datum umístění zvířete do PH

–           Datum posledního očkování z očkovacího průkazu

–           Případné denní záznamy o chování zvířete